Pravo na odustajanje

Zahvaljujemo Vam na izvršenoj kupovini.

Obaveštavamo Vas da imate pravo do odustanete od kupovine bez posebnog obrazloženja u roku od 14 dana od dana kada Vam je proizvod isporučen. To možete da učinite popunjavanjem i slanjem ovog obrasca za odustanak, zajedno sa neoštećenim i nekorišćenim proizvodima u originalnoj ambalaži i koji sadrže sve dodatke i propratnu dokumentaciju (garantni list, uputstva za upotrebu i slično), kao i originalni račun (odštasmpan na drugoj strani ovog papira) poštom na adresu Games-a ili odlaskom u jednu od Gamesovih prodavnica.

Pravo na odustanak važi i u slučaju kupovine sofverskih proizvoda ukoliko nisu otpakovani (imaju fabrički celofan). Nemate pravo da odustanete od kupovine softverskog proizvoda koji je otpakovan.

Obrazac za odustajanak od kupovine mora da bude poslat Games-u najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je proizvod dospeo u Vašu, odnosno državinu trećeg lica koje ste odredili za primaoca pošiljke.
U slučaju odustanka od kupovine Vi snosite troškove vraćanja proizvoda i dužni ste da u roku od 14 dana od dana odustanka vratite Games-u kupljene proizvode.

Povraćaj uplaćenog novca ćemo izvršiti na Vaš tekući račun naveden u obrascu za odustanak od ugovora.

Molimo Vas da prilikom preuzimanja pošiljke pažljivo i detaljno pregledate proizvod kako biste se uverili da je isti kompletan i neoštećen, jer naknadne reklamacije po tom osnovu neće biti prihvaćene od strane Games-a.

Obaveštavamo Vas da je saglasno zakonu Games odgovoran za nesaobraznost proizvoda ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana isporuke proizvoda Vama ili trećem licu koje ste odredili kao primaoca pošiljke.

Reklamacije na kupljene proizvode možete da izjavite u jednoj od naših prodavnica, elektronskim putem na email adresu: reklamacije@games.rs ili preko broja telefona: 063 1048 518. Prilikom izjavljivanja reklamacije dužni ste da dostavite robu na koju se reklamacija odnosi, račun na uvid ili drugi dokaz o kupovini tih proizvoda (kopija računa, slip i sl.), kao i garantni list ukoliko je reč o proizvodima sa garancijom. Prilikom dostavljanja proizvoda niste dužni da dostavite ambalažu.

Po prijemu reklamacije izdaćemo Vam pismenu potvrdu ili ćemo Vas elektronskim putem obavestiti da potvrđujemo da smo primili Vašu reklamaciju, odnosno saopštićemo Vam broj pod kojim je ona zavedena u evidenciji primljenih reklamacija. Najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pismenim ili elektronskim putem odgovorićemo Vam na izjavljenu reklamaciju. Odgovor će sadržati odluku da li prihvatamo reklamaciju, izjašnjenje o Vašem zahtevu i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije koji ne može biti duži od 30 dana od dana podnošenja reklamacije.

Više o uslovima kupovine proizvoda možete naći na veb sajtu: www.games.rs u dokumentu pod nazivom: “Uslovi korišćenja Veb-sajta”.

Vaš GamesObrazac za jednostrani raskid ugovora